Olika språk

1. English

2. Polski

3. Française

4. Pусский

5. دری

6. فارسی

7. Suomen

8. Español

9. العربية

—————————————————–

1. English

Vote for Rättvisepartiet Socialisterna

Luleå Haninge Gothenburg

Rättvisepartiet Socialisterna is completely different from the parties in the Parliament.

RS operates grassroots fighting: for housing for reasonable rent, against cuts in health care, elderly care, child care and school, against privatizations and profits in welfare.

We are active in and give support to all important struggles: support for the rubbish workers’ and dockers’ strikes, the fight against deportations and for the right to asylum, for women’s rights and gender equality, to stop racism and Nazism.

– Fighting trade unions

– Politicians on a worker’s wage

Inequality and income gap

Sweden has gone from being the world’s most equal country to a country with the fastest growing income gap. Poverty is on the rise while there are more billionaires than ever before. Private venture capitalists are making billions in profits from education, health and elderly care, as well as housing.

It is extremely difficult to find a home. Rents are increased after fake renovations.

Big business is trying to avoid paying real wages through the use of subcontractors and worse conditions.

RS stands for:

Build cheap housing NOW. Lower rental costs. Stop the private slumlords.

– Conditions in line with trade union agreements for all people working in Sweden. Defend the right to strike.

– Let the rich, the banks and big business pay.

Racism threatens us all

The racists have long claimed that problems and inequality in Sweden are due to immigration and refugees. Now even leading politicians have started saying the same thing.

But it’s not refugees that have plundered the care sector or the schools. The politicians have deliberately pushed policies that have diverted money to the banks and the rich. There are enough resources for everyone – Sweden is richer than ever before.

If we are to change this, we must fight together – tenants, workers, students. We need to resist any attempts to divide us.

RS stands for:

– Struggle against racism and Nazism. Defend the right to asylum.

– Joint struggle for residency papers and for health and social care, education, housing for all.

Welfare for all

Everyone should be entitled to good quality education, healthcare and social care. Massive investment in the welfare state and in infrastructure is needed.

RS stands for:

– More staff with higher wages and better conditions in the welfare sector. Smaller groups and classes in schools and preschools. Increased staffing levels in elderly care. No to private profiteering the welfare sector.

Campaigns and victories (together with others)

LULEÅ: Four schools were saved from closure by a campaign involving thousands of participants.

HANINGE: Taxi drivers and staff in home help services win conditions in line with the trade union agreements

GOTHENBURG: The sell-off of public housing in Rannebergen was stopped.

ANTI-RACISM: The Nazis’ were prevented from marching in Gothenburg in September 2017. Full support for the fight against deportations and the refugee “wall”

ENVIRONMENT: Several important victories against deforestation and luxury apartments in Haninge.

WOMEN’S STRUGGLE: RS is an important part of the emerging women’s movement, against violence and sexual harassment, for equal pay and conditions.

Vote for RS

Today, Rättevisepartiet Socialisterna has two council seats in both Luleå and Haninge municipalities. Our representatives do not use their councillor payments for personal use. They vote against all cuts and fight together with local residents and workers.

In 2018, we are standing in the municipal elections in Luleå, Haninge and Gothenburg. We are also standing in the county council elections in Norrbotten and Västra Götaland.

RS is a democratic socialist party that is the Swedish section of the CWI (Committee for a Workers’ International).

If you want to ask questions or to find out more, contact us:

www.socialisterna.org rs@socialisterna.org

———————————————-

2. Polski

Głosuj na Rättvisepartiet Socialisterna

Luleå Haninge Gothenburg

Rättvisepartiet Socialisterna jest kompletnie inną partią niż te zasiadające w Parlamencie.

RS operuje na zasadach oddolnej walki: o mieszkalnictwo i rozsądne czynsze, przeciwko cięciom w sektorze opieki nad dziećmi i nad osobami starszymi, ochronie zdrowia oraz w szkołach, przeciwko prywatyzacji i nastawianiu sektora opiekuńczego na zysk.

Jesteśmy aktywni i popieramy wszelkie ważne walki: popieramy strajki pracowników oczyszczania miasta, dokerów, walkę przeciwko deportacjom i za prawem do azylu, o prawa kobiet i równość płci, przeciwko rasizmowi i nazizmowi.

– Bojowe związki zawodowe

– Politycy na płacy robotniczej

Nierówność i przepaść płacowa

Szwecja z kraju o największym poziomie równości na świecie stała się krajem o najszybciej wzrastającej nierówności dochodowej. Ubóstwo wzrasta podczas gdy ilość miliarderów jest wyższa niż kiedykolwiek. Prywatne spółki kapitalistyczne zarabiają miliardy na zyskach z edukacji, zdrowia i opieki nad starszymi jak i z mieszkalnictwa.

Jest skrajnie trudno znaleźć mieszkanie. Czynsze są podnoszone po fałszywych renowacjach.

Wielki biznes chce unikać płacenia prawdziwych pensji przez użycie podwykonawców i stosowanie gorszych warunków pracy.

RS postuluje:

Budowa tanich mieszkań TERAZ. Niższe koszty czynszu. Powstrzymać prywatnych kamieniczników.

– Warunki pracy zgodne z umowami ze związkami zawodowymi dla wszystkich ludzi pracujących w Szwecji. Brońmy prawa do strajku.

– Niech płacą bogaci, banki i wielki biznes.

Rasizm zagraża nam wszystkim

Rasiści od dawna twierdzili, że problemy nierówności w Szwecji wynikają z imigracji i uchodźców. Teraz nawet wiodący politycy mówią to samo.

Ale to nie uchodźcy rabują sektor opiekuńczy i szkoły. Politycy celowo działali tak, by pieniądze trafiały do banków i najbogatszych. Środków jest wystarczająco dla wszystkich – Szwecja jest bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli mamy to zmienić musimy walczyć razem – lokatorzy, pracownicy, studenci. Musimy opierać się wszelki próbom podzielenia nas.

RS postuluje:

– Walka przeciwko rasizmowi i nazizmowi. Brońmy prawa do azylu.

– Wspólna walka o prawo do pobytu oraz o opiekę zdrowotną, opiekę społeczną, edukację i mieszkalnictwo dla wszystkich.

Socjalny dobrobyt dla wszystkich

Każdy powinien mieć prawo do wysokiej jakości edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej. Masowe inwestycje w państwo dobrobytu i infrastrukturę są konieczne.

RS postuluje:

– Więcej pracowników i wyższe płace oraz lepsze warunki pracy w sektorze opiekuńczym. Mniejsze ilości uczniów w klasach szkolnych i przedszkolach. Większe zatrudnienie w opiece nad starszymi. Nie dla prywatnych zysków w sektorze opiekuńczym.

Kampanie i zwycięstwa (razem z innymi):

LULEÅ: Cztery szkoły zostały ocalone przed zamknięciem przez kampanię w której wzięły udział tysiące ludzi

HANINGE: Taksówkarze i pracownicy usług pomocy domowej wygrali warunki pracy zgodne z umową zbiorową ze związkami zawodowymi

GOTHENBURG: Wyprzedaż publicznego mieszkalnictwa w Rannebergen została powstrzymana.

ANTI-RASIZM: Naziści zostali powstrzymani przed marszem przez Gothenburg we wrześniu 2017. Pełen wsparcie dla walki przeciwko deportacjom i „murowi” przeciw uchodźcom

ŚRODOWISKO: Kilka istotnych zwycięstw przeciwko wylesianiu i budowie luksusowych apartamentów w Haninge.

WALKA KOBIET: RS jest istotną częścią powstającego ruchu kobiet przeciwko przemocy i molestowaniu, za równymi płacami i warunkami pracy

Głosuj na RS

Dzisiaj, Rättevisepartiet Socialisterna ma dwóch radnych w radach miasta Luleå i Haninge. Nasi przedstawiciele nie używają pensji radnych dla własnego użytku. Głosują przeciwko wszystkim cięciom i walczą wspólnie z lokalnymi mieszkańcami i pracownikami.

W 2018, wystawiamy listy w wyborach do rad miejskich w Luleå, Haninge i Gothenburgu. Startujemy również w wyborach do rad lokalnych w Norrbotten i Västra Götaland.

RS jest demokratyczną socjalistyczną partią i szwedzką sekcją CWI (Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej).

Jeśli chcesz zadać pytania lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami:

www.socialisterna.org rs@socialisterna.org

————————————————–

3. Française

Votez pour Rättvisepartiet Socialisterna !

Luleå Haninge Gothenburg

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) est complètement différent des partis présents au Parlement.

RS s’implique dans des luttes de terrain : pour des logements à loyer raisonnable ; contre les coupes budgétaires dans les soins de santé, les soins aux aînés, les soins aux enfants et l’école ou encore contre les privatisations et la marchandisation de l’aide sociale.

Nous soutenons toutes les luttes importantes et y sommes actifs : soutien aux grèves des éboueurs et des dockers, lutte contre les expulsions et pour le droit d’asile, pour les droits des femmes et l’égalité de genre, pour mettre fin au racisme et au nazisme.

– Des syndicats combattifs

– Des élus au salaire d’un travailleur

Inégalité et écart de revenu

La Suède est passée du statut de pays le plus égalitaire au monde à celui de pays où l’écart de revenu se creuse le plus rapidement. La pauvreté est à la hausse alors qu’il y a plus de milliardaires que jamais auparavant. Les sociétés privées de capital-risque réalisent des milliards de bénéfices dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des soins aux aînés, ainsi que dans le secteur du logement.

Il est extrêmement difficile de trouver un logement. Les loyers sont augmentés après de fausses rénovations.

Les grandes entreprises tentent d’éviter de payer de vrais salaires en recourant à la sous-traitance aux pires conditions.

Ce que RS défend :

Pour la construction de logements bon marché MAINTENANT ! Réduction des loyers ! Stop aux marchands de sommeil du privé !

Toutes les personnes travaillant en Suède doivent bénéficier des conditions de travail conformes aux accords syndicaux ! Pour la défense du droit de grève !

Faisons payer les riches, les banqus et les grandes entreprises !

Le racisme nous menace tous

Les racistes affirment depuis longtemps que les problèmes et les inégalités en Suède proviennent de l’immigration et des réfugiés. Aujourd’hui, même les politiciens de premier plan commencent à dire de même.

Ce ne sont pourtant pas les réfugiés qui ont pillé le secteur des soins de santé ou les écoles. Les politiciens ont délibérément appliqué des politiques qui ont détourné les fonds vers les banques et les riches. Il y a assez de ressources pour tout le monde – la Suède est plus riche que jamais.

Si nous voulons changer cela, nous devons nous battre ensemble – locataires, travailleurs, étudiants. Nous devons résister à toute tentative de nous diviser.

Ce que RS défend :

Luttons contre le racisme et le nazisme ! Défendons le droit d’asile !

Relions la lutte pour la régularisation des migrants et celles en faveur de l’accès pour tous aux soins de santé, à l’aide sociale, à l’enseignement et aux logements !

Le bien-être pour tous

Chacun devrait avoir droit à un enseignement, des soins de santé et des services sociaux de bonne qualité. Des investissements massifs dans l’État-providence et dans les infrastructures sont nécessaires.

Ce que RS défend :

Il faut plus de personnel avec des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail dans le secteur de l’aide sociale. Il faut de plus petites classes dans les écoles et les écoles maternelles. Les effectifs doivent augmenter dans le secteur des soins aux aînés. Non à la spéculation privée sur le secteur de l’aide sociale.

Campagnes et victoires (au côté d’autres)

LULEÅ : Quatre écoles ont été sauvées de la fermeture grâce à une campagne qui a impliqué des milliers de participants.

HANINGE : Les chauffeurs de taxi et le personnel des services d’aide à domicile ont obtenu des conditions de travail conformes aux accords syndicaux.

GOTHENBURG : La vente de logements sociaux à Rannebergen a été stoppée.

ANTI-RACISME : Les nazis ont été empêchés de marcher à Göteborg en septembre 2017. Soutien total à la lutte contre les expulsions et le ”mur” des réfugiés.

ENVIRONNEMENT : Plusieurs victoires importantes contre la déforestation et les appartements de luxe à Haninge.

LUTTES POUR LES DROITS DES FEMMES : RS constitue un élément important du mouvement émergent pour l’émancipation des femmes, contre la violence et le harcèlement sexuel, pour l’égalité des salaires et des conditions de travail.

Votez pour RS !

Aujourd’hui, Rättevisepartiet Socialisterna dispose de deux sièges aux conseils municipaux, à Luleå et à Haninge. Nos élus n’utilisent pas leurs rétributions du conseil à des fins personnelles. Ils votent contre toutes les coupes budgétaires et se battent avec les habitants et les travailleurs locaux.

En 2018, nous participons aux élections municipales de Luleå, Haninge et Göteborg. Nous participons également aux élections des conseils de comté de Norrbotten et de Västra Götaland.

RS est un parti socialiste démocratique qui est la section suédoise du CIO (Comité pour une Internationale Ouvrière).

Si vous désirez poser des question ou en savoir plus, contactez nous :

www.socialisterna.org // rs@socialisterna.org

—————————————————

4. Pусский

Голосуйте за Rättvisepartiet Socialisterna (Партию социалистической справедливости)

Лулео Ханинге Гетеборг

Rättvisepartiet Socialisterna (Партия социалистической справедливости) полностью отличается от нынешних парламентских партий.

RS борется за низовые инициативы: за жилье по разумной арендной плате, против сокращений в учреждениях здравоохранения и образования, ухода за детьми и пожилыми людьми, против приватизации и получения прибыли в социальной сфере.

Мы принимаем активное участие и оказываем поддержку всем важным направлениям борьбы: поддерживаем забастовки докеров и сборщиков мусора, боремся против депортаций и за право на убежище, за права женщин и гендерное равенство, за то, чтобы положить конец расизму и нацизму.

Боевые профсоюзы

У политика зарплата должна быть такая же, как у рабочего

Неравенство и разрыв в уровне доходов

Швеция из самой равноправной страны в мире превратилась в страну с самым быстрорастущим разрывом в размере доходов. Нищета растет, а миллиардеров больше, чем когда бы то ни было. Владельцы частного венчурного капитала наживают миллиарды на образовании, здравоохранении и уходе за пожилыми людьми, а также на жилищном рынке.

Сейчас крайне сложно найти себе жилье. После проведения псевдоремонтов арендную плату повышают.

Крупный бизнес использует заемный труд и навязывает работникам худшие условия, пытаясь таким образом не платить реальную зарплату.

Вот за что выступает RS:

НЕМЕДЛЕННО построить дешевое жилье. Снизить стоимость аренды. Остановить частных владельцев трущоб.

Условия труда в соответствии с профсоюзными соглашениями для всех, кто работает в Швеции. Защита права на забастовку.

Пусть платят богачи, банки и крупный бизнес.

Расизм угрожает нам всем

Расисты все время заявляли, что проблемы и неравенство в Швеции связаны с иммиграцией и беженцами. Теперь даже ведущие политики начали говорить то же самое.

Но не беженцы разграбили сектор социальной помощи и школьного образования. Власти сознательно продвигали политику, по которой деньги отчислялись банкам и богачам. Ресурсов хватит на всех — сейчас Швеция богаче, чем когда-либо прежде.

Если мы хотим изменить ситуацию, мы должны бороться вместе — жильцы съемных квартир, рабочие, студенты. Нам нужно противостоять любым попыткам разделить нас.

Вот за что выступает RS:

Борьба против расизма и нацизма. Защита права на убежище.

Совместная борьба за право на жительство, а также за здравоохранение и социальную помощь, образование, жилье для всех.

Благосостояние для всех

У каждого должно быть право на качественное образование, здравоохранение и социальную помощь. Необходимо вкладывать крупные инвестиции в социальное государство и в инфраструктуру.

Вот за что выступает RS:

Больше работников с более высокой зарплатой и улучшенными условиями труда в секторе социального обеспечения. Размер групп в детских садах и классов в школах должен быть меньше. Увеличить численность персонала в сфере ухода за пожилыми людьми. В секторе социального обеспечения не место частному обогащению.

Кампании и победы (вместе с другими организациями)

ЛУЛЕО: Кампания с участием нескольких тысяч людей спасла от закрытия четыре школы.

ХАНИНГЕ: Условия труда водителей такси и сотрудников службы социальной помощи на дому приведены в соответствие с профсоюзными соглашениями.

ГЕТЕБОРГ: Была остановлена распродажа социального жилья в Раннебергене.

АНТИРАСИЗМ: Было предотвращено проведение нацистского марша в сентябре 2017 года в Гетеборге. Оказывается всесторонняя поддержка борьбы против депортаций и строительства «стен, охраняющих от беженцев».

ЭКОЛОГИЯ: Одержано несколько важных побед в борьбе против вырубки лесов и строительства на их месте апартаментов класса люкс в Ханинге.

БОРЬБА ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН: RS — это важная часть развивающегося движения за права женщин, против насилия и сексуальных домогательств, за равную оплату труда и условия труда.

Голосуйте за RS

Bнастоящее время два члена Rättevisepartiet Socialisterna (Партии социалистической справедливости) являются депутатами коммун Лулео и Ханинге. Наши представители не используют свое депутатское положение для личной выгоды. Они голосуют против любых сокращений и борются вместе с местными жителями и рабочими.

B2018 году мы будем участвовать в муниципальных выборах в Лулео, Ханинге и Гетеборге. Также мы участвуем в выборах в региональные советы Норрботтена и ВестраГеталанда.

RS — это демократическая социалистическая партия, являющаяся шведской секцией КРИ (Комитета за рабочий интернационал).

Если вы хотите задать вопрос или узнать больше, свяжитесь с нами:

www.socialisterna.org rs@socialisterna.org


5. دری

———————————–

6. فارسی

 

—————————————————-

7. Suomen

Äänestä Rättvisepartiet Socialisterna

Luleå Haninge Göteborg

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) erottuu kokonaan muista valtiopäiväpuolueista.

RS tekee ruohonjuurikampanjoita: asuntoja kohtuullisilla vuokrilla, ei leikkauksille hoitoalalla ja kouluissa, yksityistämistä vastaan ja voittojen tavoittelua hyvinvointipalveluissa.

Olemme mukana ja annamme tukemmme kaikissa tärkeissä taisteluissa: tuki roskakuskien ja satamatyöntekijöiden lakoille, karkoituksia vastaan ja oikeudelle saada turvapaikka, naisten oikeuksille ja yhdenvertaisuudelle, rasismin ja natsien pysäyttämiseen.

  • Taistelevia ammattilittoja
  • Poliitikkoja työläispalkoilla

 

Epäoikeudenmukaisuudet ja eriarvoisuus

Ruotsi on muuttunut maailman tasa-arvoisimmista maista maaksi, jossa eriarvoisuus lisääntyy nopeasti. Köyhyys lisääntyy samaan aikaan kun miljardäärejä on enemmän kuin koskaan. Yksityiset riskikapitalistit tekevät miljardivoittoja kouluissa, sairaanhoidossa, vanhustenhoidossa ja asunnoissamme.

Asunnon saaminen on vaikeaa. Vuokria korotetaan olemattomien korjausten jälkeen.

Yritykset yrittävät välttää oikeiden palkkojen maksamisen käyttämällä alihankkijoita ja huonompia työehtoja.

RS:n asettamat tavoitteet:

  • Halpoja asuntoja on rakennettava NYT. Vuokria on laskettava. Yksityiset huonosti asuntojaan hoitavat vuokranantajat on saatava pois.
  • Työehtosopimusten mukaiset työehdot koskemaan kaikkia Ruotsissa työssä käyviä. Lakko-oikeutta on puolustettava.
  • Rikkaiden, pankkien ja suuryritysten on maksettava osansa.

Rasismi uhkaa kaikkia

Rasistit ovat jo kauan väittäneet, että ongelmat ja epätasa-arvo ovat maahanmuuton ja pakolaisten aiheuttamia. Nyt jopa johtavat poliitikot ovat alkaneet sanoa samaa.

Mutta, eivät pakolaiset ole ryöstäneet hoitoalaa ja kouluja. Poliitikot ovat tietoisesti ajaneet politiikka, joka on siirtänyt rahaa pankeille ja rikkaille. Mutta resurssit riittävät kaikille- Ruotsi on rikkaampi kuin koskaan.

Jos haluamme tämän muuttuvan niin meidän on tehtävä se yhdessä- vuokralaiset, työtätekevät ja koululaiset. Meidän on pidettävä yhtä jokaista yritystä vastaan hajoittaa yhteistyömme.

RS:n asettamat tavoitteet:

  • Taistelua rasismia ja natseja vastaan. Turvapaikkaoikeuden puolustaminen.
  • Yhteinen kamppailu puolustamaan turvapaikkaoikeutta, yhtäläisen sairaanhoidon ja koulutuksen saamista, sekä että kaikille on sopiva asunto.

Hyvinvointivaltio kaikille

Kaikilla on oikeus hyvänlaatuiseen koulutukseen, sairaanhoitoon ja vanhusten/ lastenhuoltoon. Nyt tarvitaan vankkaa hyvinvointivaltioon ja infrastuktuuriin satsaamista.

RS:n asettamat tavoitteet:

  • Enemmän henkilökuntaa, korkeammat palkat ja paremmat työehdot hoitohenkilökunnalle.
  • Pienemmät ryhmät ja luokat kouluissa ja esikouluissa. Enemmän henkilökuntaa vanhustenhoidolle. Ei voittojen maksimointiin hyvinvointiyhteiskunnan palveluissa.

Kampanjoita ja voittoja (yhdessä saavutettuja)

LULEÅ: Neljä koulua pelastettiin sulkemiselta ja mukana kampanjassa oli tuhansia osaanottajia.

HANINGE: Taksinkuljettajat ja kotiavun henkilökunta saivat työehtosopimuksen mukaiset työehdot.

GÖTEBORG: Asuntojen myyminen Rannebergissä pysäytettiin.

ANTIRASISMI: Natsien marssi Göteborgissa 2017 pysäytettiin. Annamme tukemme maastakarkoituksien vastaiseen kamppailuun ja muurien rakentamiseen Euroopassa pakolaisia vastaan vastustavalle kamppailulle.

YMPÄRISTÖ: Useita voittoja metsähakkuita ja ylellisten asuntojen rakentamista vastaan Haningessa.

NAISTEN TASA-ARVO: RS on tärkeä osa kasvavassa naistenliikkeessä, väkivaltaa ja sukupuolista ahdistelua vastaan, puolustaen samanarvoisia palkkoja ja työehtoja.

Äänestä RS

Rättvisepartiet Socialisterna-puolueella on nyt kaksi paikkaa kunnanvaltuustoissa Luleån ja Haningen kunnissa. Edustajamme eivät saa palkkioita itselleen. He äänestävät kunnanvaltuustoissa kaikkia alasajoja vastaan ja kampanjoivat yhdessä kuntalaisten ja työntekijöiden kanssa.

2018 osallistumme kunnallisvaaleihin Luleåssa, Haningessa ja Göteborgissa. Sekä maakäräjävaleissa Norbottenissa ja Västra Götalandissa.

RS on demokraattinen sosialistinen puolue ja on ruotsalainen osasto CWI:ssä (Committee for a Workers’ International).

Ota meihin yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä tai haluat enemmän tietoa:

www.socialisterna.org    rs@socialisterna.org


————————————————–

8. Español

Vota Rättvisepartiet Socialisterna

Luleå Haninge Gothenburg

Rättvisepartiet Socialisterna no tiene nada que ver con los partidos en el Parlamento.

RS trabaja organizando la lucha desde abajo: por viviendas a un precio accesible para la mayoría, contra los recortes a la sanidad, al cuidado de los ancianos y niños y a la educación, contra las privatizaciones y las empresas privadas que reciben dinero público y hacen grandes negocios ofreciendo peores servicios.

Participamos y damos apoyo activo a las luchas más importantes: apoyo a los trabajadores de basuras y a las huelgas de los estibadores, a la lucha contra las deportaciones y el derecho de asilo, por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, para acabar con el racismo y el nazismo.

– Por unos sindicatos de clase y combativos

– Por unos representantes políticos que cobren lo mismo que un trabajador

Desigualdad y brecha salarial entre ricos y probres.

Suecia ha pasado de ser el país más equitativo del mundo a ser un país con la brecha salarial que más rápido ha crecido. La pobreza está en aumento, mientras que hay más multimillonarios que nunca antes. Los capitalistas y los especuladores están obteniendo miles de millones en ganancias de educación, sanidad y cuidado de ancianos, así como también vivienda. Es extremadamente difícil encontrar un hogar. Los grandes propietarios aumentan alquileres sin ninguna justificación real.

Las grandes empresas están tratando de evitar el pago de los salarios que realmente les corresponden a los trabajadores por medio de subcontrataciones y peores condiciones.

RS lucha por :

– La construcción de viviendas a precios asequibles YA. Disminución de los precios de alquiler. Acabar con la situación de abuso que sufren los inquilinos por parte de los grandes propietarios.

– Que se respeten las condiciones de los convenios colectivos y los acuerdos sindicales para todas las personas que trabajan en Suecia. La defensa del derecho a huelga

– Dejemos que los ricos, los bancos y las grandes empresas paguen.

 

El racismo nos amenaza a todos

Los racistas han sostenido durante mucho tiempo que los problemas y la desigualdad en Suecia se deben a la inmigración y los refugiados. Ahora incluso políticos con posiciones importantes han comenzado a decir lo mismo.

Pero no son los refugiados los que han saqueado el sector de atención a la dependencia o las escuelas. Los políticos han impulsado deliberadamente políticas que han desviado dinero público a manos de los bancos y los ricos. Hay suficientes recursos para todos: Suecia es ahora más rica que nunca.

Si queremos acabar con esta situación, debemos luchar juntos: inquilinos, trabajadores, estudiantes. Necesitamos permanecer unidos y firmes ante cualquier intento de dividirnos.

Bienestar para todos.

Todos deberíamos tener derecho a una educación y a una asistencia sanitaria y social de calidad. Es necesaria una gran inversión en el estado de bienestar y en infraestructuras.

RS lucha por:

– Más personal con salarios más altos y mejores condiciones en los servicios sociales y atención al bienestar. Grupos más pequeños y clases en escuelas y preescolares. Aumento de personal en el cuidado de ancianos. No a la especulación privada en los servicios del estado de bienestar.

Campañas y victorias (que hemos logrado luchando unitariamente con otros colectivos)

LULEÅ: Cuatro escuelas se salvaron del cierre por una campaña que involucró a miles de participantes.

HANINGE: los conductores de taxis y el personal de los servicios de ayuda a domicilio ganaron mejores condiciones acordes con los convenios firmados por los sindicatos.

GOTEMBURGO: Se paralizó la venta masiva de viviendas públicas en Rannebergen.

ANTIRRACISMO: se impidió una marcha Nazi en Gotemburgo en septiembre de 2017. Apoyo total para la lucha contra las deportaciones y el ”muro” de refugiados.

MEDIO AMBIENTE: varias victorias importantes contra la deforestación y los apartamentos de lujo en Haninge.

LUCHA DE LAS MUJERES: RS es una parte importante del movimiento emergente de mujeres, contra la violencia y el acoso sexual, por igual salario y condiciones.

Vota por RS

Hoy, Rättevisepartiet Socialisterna tiene dos concejales en los ayuntamientos de Luleå y Haninge. Nuestros representantes no usan sus dietas y asignaciones como concejales para su uso y beneficio personal. Votan en contra de todos los recortes y luchan junto con los residentes y los trabajadores locales.

En 2018, participaremos en las elecciones municipales de Luleå, Haninge y Gotemburgo. También estamos participando en las elecciones del consejo del condado en Norrbotten y Västra Götaland.

RS es un partido socialista democrático que es la sección sueca del CWI (Comité por una Internacional de los Trabajadores).

 

Si tienes alguna pregunta o quieres obtener más información, contáctanos:

www.socialisterna.org rs@socialisterna.org

————————————————–

9. العربية


 

 

Tema av Anders Norén