Stoppa våldet

Verkliga insatser för tryggheten

”Vi vill på allvar förbättra våra förorter samt de ungas livssituation och förutsättningar. Men då måste vi också gå till problemens rötter. Vi måste diskutera orsaken, inte bara konstatera hur situationen ser ut. Skotten är ett resultat av årtionden av nedskärningar, nedlagda fritidsgårdar, sparkade lärare, arbetslöshet och bostadsbrist.  Att dessa händelser sker i socialt utsatta stadsdelar och socioekonomiskt svaga områden visar tydligt att det har att göra med maktförhållanden, det handlar om klass”, sa Kristofer Lundberg, Rättvisepartiet Socialisterna, på manifestationen i Lövgärdet när 1 000 personer marscherade mot våldet efter mordet på en lärarvikarie 2017.

Många i Haninge upplever en större otrygghet, särskilt kvälls- och nattetid vid centrum och på vägen, men även i det egna hemmet.

Det finns flera orsaker till varför unga hamnar i riskzonen till gängkriminalitet: att ha svårt i skolan, psykisk ohälsa, eller våld i hemmet. Klassamhället är grunden.

Högerns prat om militär i förorter liknar Trumps utspel om vapen till lärare: Det ska signalera hårda tag och är billig populism som inte leder till ökad trygghet, tvärtom.

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har ordnat trygghetsmöten och -inventering med föreningsaktiva, fritidsledare, skol- personal och boende om vilka trygghetsåtgärder som behövs (se kravlistan till höger). Fråga dig själv varför de stora partierna är tysta om dessa frågor – de är ansvariga för att allt detta saknas.

 

RS kämpar för:

  • Fältassistenter och  trygghetsvärdar i alla bostadsområden
  • Bättre belysning, upprustade och kvällsbelysta fotbollsplaner
  • Stärk socialtjänstens tidiga åtgärder för unga    & insatser till föräldrar med barn i behov av stöd, särskilt ensamstående. Insatser mot våld i hemmet.
  • Öka lärartätheten  i skolan– mindre klasser. Fungerande skolor där ingen lämnas bakom
  • Fler fritidsgårdar – mer personal. Åldersanpassade gårdar, kvällsöppet sju dagar i veckan med utbildad personal. Satsa på tjejverksamheten.
  • Satsa på kultur och fritid – värna föreningsliv. Fler och billigare mötesplatser
  • Bygg bort trångboddheten – rusta upp förorten
  • Bryt segregationen – Bekämpa fattigdomen. Papper åt papperslösa
  • Nationellt program mot psykisk ohälsa och drogmissbruk. Alla ska ha snabb tillgång till vård till ett billigt pris
  • Stopp för politikers och statens stigmatisering av förorter. Nej till polistrakasserier och rasprofilering. Polisorganisationen ska vara lokalt förankrad i bostadsområdet och utbildad att motverka rasism och kvinnoförtryck

 

Under en 20-årsperiod har det publicerats många krisrapporter om det segregerade Göteborg. Men  nedskärningar, arbetslöshet och trångboddhet har fortsatt. Grundproblemet är den högerpolitik som lett till snabbt växande klassklyftor, välfärdsslakt och otrygghet.

Öka lärartätheten – Mindre klasser och barngrupper

Bara 22 procent av boende kring Frölunda Torg har treårig eftergymnasial utbildning. 33 procent av 18-24-åringarna har inte fullständiga betyg från gymnasiet. 45 procent av 18-24-åringar i Norra Biskopsgården saknar fullständigat betyg från gymnasiet. 12 procent av 25-29-åringarna har eftergymnasial utbildning och arbetslösheten är 18 procent.

Fler fritidsgårdar – mer personal

Fritidsgårdar är en viktig och trygg mötesplats som fyller en viktig social funktion. I spåren av att gårdarna stänger börjar ungdomarna att vistas i trapphus, i entrén till biblioteket, utanför butiker och på torgen. När en av de sista fritidsgårdarna stängdes i Biskopsgården uttryckte en förälder ”Att stänga fritidsgården var som att politikerna sa till gängen: ‘ ”Kom och ta våra unga’””.

Satsa på kultur och fritid – värna föreningslivet

I ett land som haft världens mest utvecklade välfärdssystem har föreningslivet och de ideella organisationerna blivit den sista utposten för en växande skara människor.

På många håll är det föreningslokaler och ideella krafter som ersätter nedlagda fritidsgårdar som stängts ned i spåren av den nyliberala nedskärningspolitiken.

Bygg bort trångboddheten – Rusta upp förorten   

Göteborg ligger i topp med högst bostadsbrist i landet. I spåren av  allt fler privatiseringar har bostäder blivit en handels- och spekulationsvara.

Bryt segregationen – Bekämpa fattigdomen

Göteborg är en delad stad och allt fler människor lever i djup fattigdom. Segregationen är klasskillnader och skillnader i utbildningsnivå som idag också avspeglar sig i etnisk tillhörighet.

I Göteborg tjänar männen i Långedrag i snitt 62 600 kronor mer i månaden än kvinnor på Rymdtorget i Bergsjön. Mellan områden i Angered och Hovås skiljer det över tio år i livslängd. En tredjedel av landets hemlösa barn lever i Göteborg.Göteborg är en av Europas mest segregerade städer där klassamhället letar sig in på bara skinnet på människor.

Den politik som tillåtits pågå i över 20 år är vad som skapat en grogrund till våldet, drogerna  och kriminaliteten. Det är stadens politiker som skapat utanförskapet. Göteborg är en stad där segregationen skär igenom allt.

Stärk socialtjänstens tidiga åtgärder för unga

Det behövs en politik som minskar klyftorna, satsar på förebyggande åtgärder. Socialtjänsten måste få resurser för att arbeta förebyggande med unga i riskzon för kriminalitet. Satsningar måste också göras på avhopparverksamhet för de som vill lämna gäng och kriminalitet. De som avtjänat straff ska få möjlighet till arbete och bostad.

 

Kommentera

Tema av Anders Norén